gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Lov for Den norske bevegelsen Ordet og Israel
LOV for Den norske bevegelsen Ordet og Israel.

§ 1 - Navn
Bevegelsens navn er Den norske bevegelsen Ordet og Israel.

§ 2 - Grunnlag
Bevegelsens grunnlag er Bibelen, som vi tror i sin helhet er inspirert av Gud.

§ 3 - Formål
Bevegelsens formål er:
a) å arbeide for at den kristne menighet skal få Bibelens syn på jødene som Guds utvalgte folk - og på landet Israel som løftes-landet til dette folk - i fortid, nåtid og fremtid.
b) å fremme forståelse for, og kjærlighet til det jødiske folk og Israel. c) å formidle sannferdig informasjon om Israel og konflikten i Midt-Østen. d) å arbeide for at jødene skal få Bibelens syn på Jesus som deres Messias.

§ 4 - Medlemskap
Medlem i denne tverrkirkelige bevegelsen kan den bli som deler Ordet og Israels syn slik det fremgår av paragrafene 2 og 3 i denne lov. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Abonnement på bladet er inkludert i medlemskontingenten.

§ 5 - Bevegelsens styringsorganer
a) Generalforsamlingen er Ordet og Israels høyeste besluttende myndighet. Adgang til generalforsamlingen med tale- og forslagsrett har alle personer med gyldig medlemskap etter paragraf 4. For å få stemmerett, må gyldig medlemskap være løst senest tre måneder før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i forbindelse med sommermøtet. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være hovedstyret i hende senest to måneder før generalforsamlingen. Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes for generalforsamlingen med mindre dette godkjennes av denne med 2/3 flertall.
Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det fremkommer saker av slik natur at hovedstyret finner at dette ikke kan vente til ordinær generalforsamling avholdes.
Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende. Avstemming skjer i alminnelighet ved håndsopprekking. Skriftlig avstemming skal finne sted dersom minst fem medlemmer krever det. Ved valg til verv hvor det er foreslått flere kandidater enn det skal velges, skal avstemmingen være skriftlig. Ved valg må foreslåtte kandidater ha erklært seg villige.

b) Hovedstyret er bevegelsens øverste myndighet i tiden mellom generalforsamlingene. Hovedstyret består av formann, seks medlemmer og tre varamedlemmer.
Hovedstyret kaller sekretær som daglig leder av bevegelsens sekretariat og øvrige virksomhet i inn- og utland. Hovedstyret ved formannen er sekretærens daglige overordnede.
Hovedstyret kaller redaktør av bladet (§ 6). Sekretæren er redaktørens daglige overordnede.
Hovedstyret har fullmakt til å kalle, ansette og si opp medarbeidere.
Hovedstyre og formann velges av generalforsamlingen. Hovedstyret konstituerer seg selv med nestformann og arbeidsutvalg. Hovedstyrets formann og varamedlemmer står på valg hvert annet år, mens de øvrige valgte medlemmer velges for fire år av gangen. For samtlige er det anledning til gjenvalg. Valg av hovedstyremedlemmer foretas hvert annet år, slik at tre står på valg hver gang.
Hovedstyret har møte minst fire ganger årlig. Møtereferatet skal godkjennes av flertallet av de tilstedeværende - vanligvis som første sak på følgende styremøte.
Varamedlemmene innkalles til møtene, men har ikke stemmerett hvis hovedstyret ellers er fulltallig. Redaktør av bladet og en representant fra Joffistyret (§ 7) innkalles med talerett. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme utslagsgivende.

c) Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem og velges av generalforsamlingen for to år. Valgkomiteen forbereder også valget til Joffistyret.

§ 6 - Bladet
Bevegelsens formål søkes også fremmet gjennom bladet vårt som kommer ut fire ganger om året.

§ 7 - Bevegelsens ungdomsarbeid, Joffi Norge.
Joffi har tilsvarende grunnlag og formål som Ordet og Israel og ledes av et styre på seks til åtte personer hvor en pekes ut av hovedstyret og de andre velges av generalforsamlingen. Joffis økonomi er underlagt hovedstyret og godkjennes der.

§ 8 - Lovendring
Lovendring kan kun vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

§ 9 - Årsmelding og regnskap
a) Sekretæren har det overordnede ansvar for regnskapet.
b) Regnskapet løper fra 1. januar til 31. desember, mens årsmeldingen løper fra sommermøte til sommermøte.
c) Årsmelding og regnskap legges ut på vår hjemmeside før generalforsamlingen, hvor de skal legges frem til godkjennelse.

§ 10 - Oppløsning
Oppløsning av bevegelsen Ordet og Israel kan bare skje etter vedtak av generalforsamlingen med 5/6 flertall. Dersom oppløsning skulle bli vedtatt, må generalforsamlingen ta stilling til hva som skal gjøres med bevegelsens midler og eventuelle faste eiendom.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


THOR EVJE ER DØDThor Evje døde den 14. oktober etter lengre tids sykdom og ble begravet den 24. samme måned. Ordet og Israel la ned krans på hans båre.

Thor var med og stiftet Den norske bevegelsen Ordet og Israel. og han ble helt fra starten innvalgt i bevegelsens styre. Jeg har derfor hatt den glede å samarbeide med ham i mange år.

I flere år hadde han ansvaret med å finne og oversette nyheter til vårt blad og hjemmeside. Dette hjalp han meg trofast med helt til noen få dager før sin død.

Thor Evje gjorde således en stor og langvarig innsats for Ordet og Israel, noe vi vil takke ham hjertelig for. Vi lyser fred over hans minne.


Ole Bernhard Sørbøe


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.