Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Israels befolkning har passert 9 millioner

Israels befolkning har passert 9 millioner
 
Israel har ved inngangen til det nye jødiske kalenderåret denne uken passert 9 millioner innbyggere. Av dem er tre fjerdedeler etniske jøder, mens en femtedel er etniske arabere.

Av Odd Sverre Hove

Nyttårsdag etter den jødiske kalenderen begynte ved solnedgang søndag den 29. september, og da begynte samtidig år 5780 etter skapelsen – ifølge samme kalender. Jødisk nyttår heter på hebraisk «Rosj Hasjana» og jøder over hele verden ønsker hverandre denne helgen «Sjana Tova», Godt Nyttår.
Det er statistisk Sentralbyrå i Israel som har sendt ut pressemelding om det israelske folketallet i anledning det nye kalenderåret, og avisen Jisrael Beitenu har i nyttårsavisen en utførlig gjengivelse av byråets mange tall.
 
Vokser 2,1 prosent per år
Det nøyaktige folketallet i Israel er ved årsskiftet 9.092.000. Det er en økning på 184.000 siden forrige nyttårsfeiring. Veksten i folketallet ligger med andre ord på 2,1 prosent, og det er samme prosentvise stigning som i flere foregående år.
I årets løp er det født 196.000 nye innbyggere i Israel, mens 50.000 innbyggere er avgått ved døden. I tillegg er det innvandret rundt 38.000 mennesker fra andre land, derav 35.000 etnisk jødiske innvandrere De får automatisk statsborgerskap etter loven om jødisk hjemkomst til landet.
 
No «time bomb»
Av de 9 millioner innbyggerne er 6,744 millioner etniske jøder. Det svarer til 74,2 prosent av totalbefolkningen. Til sammenligning er 1,907 millioner innbyggere etniske arabere. Det svarer til 21 prosent av totalbefolkningen.
Også det prosentvise forholdstallet mellom jøde og araber i Israel har holdt seg stabilt over flere år, noe som ikke tyder på at den såkalte «time bomb» (som det heter) har gjort seg særlig gjeldende i israelsk befolknings-statistikk så langt.
Israel har også 441.000 minoritets-innbyggere med en annen etnisk bakgrunn. Det svarer til 4,8 prosent av totalbefolkningen.
 
Jøder i andre land
På verdensbasis skal det nå være i underkant av 15 millioner jøder. Av dem bor altså 6,7 mill. i Israel, mens 8,1 mill bor i andre land. I USA alene bor det hele 5,7 mill. jøder. På de neste plassene kommer Frankrike (450.000), Canada (392.000), Storbritannia (292.000), Argentina, Russland, Tyskland og Australia.
I Arabiske og muslimske land rundt i verden bor det ifølge Jewish Agency fremdeles 26.000 jøder, særlig i Tyrkia, Iran, Marokko og Tunisia.
 
Reproduksjons-koeffesienten
En særlig interessant faktor i spørsmål som har med utvikling av folketall å gjøre, er den såkalte «reproduksjons-koeffesienten». Den handler om antall barn per kvinne i såkalt reproduktiv alder. Og den må nødvendigvis ligge på 2,1 eller høyere for at folketallet i en befolkning skal øke.
I de fleste vest-europeiske land ligger den imidlertid langt lavere, noe som tilsier vedvarende nedgang i folketallet.
I Israel ligger den derimot mye høyere, nærmere bestemt på 3,09 barn per fødende kvinne. Derfor ligger Israel ganske godt ann til å få fortsatt betydelig vekst i folketallet.
I trend-fremskrivningene antar byrået at Israel vil passere 10 millioner i år 2024, 15 millioner ved 100-års-jubileet i 2048 og 20 millioner før århundrets utgang.
 
Israelere lever lenge
Den gjennomsnittlige levealderen i Israel ligger på nesten 81 år for menn og nesten 85 år for kvinner. Israel har dessuten eksepsjonelt lav spedbarns-dødelighet, med bare 3 barn per 1000 fødsler.
Internt i Israel regner byrået med at det er 10 prosent ultra-ortodokse jøder, 11,3 prosent tradisjonelt-ortodokse jøder, 12,8 prosent tradisjons-religiøse jøder, 22,1 prosent «tradisjons-religiøse, men ikke særlig religiøse» jøder og 43,2 prosent sekulære jøder. Men det er kanskje ikke sikkert at alle forstår disse omtrentlige sekkebetegnelsene helt likt.