Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds ord - Loven i GT

Av Charles Hansen  2015

Den hebraiske bibel som var Jesu bibel, var tredelt. Det går fram av 
Jesu ord til Emmausvandrerne: "Han begynte fra Moses og fra alle 
profetene og forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om 
ham". Luk. 24:27.

Grunnmuren av synagogen i Kapernaum. Den underste mørke stenen er fra Jesu tid

Med uttrykket "Moses" mente Jesus "Moseboken" eller 
"Mose lov". Mark. 12:26. Luk. 24:44. Fra gammelt av utgjorde Skriftens 
fem første bøker et hele, kalt "loven". Apg. 24:14. 

Loven er en oversettelse av torah, som betyr undervisning, veiledning, instruksjon. 
Denne skriftlige torah sto nedtegnet i Guds ord, mens den muntlige torah 
sto nedtegnet i Talmud. Loven slik den finnes omtalt i Guds ord, ble 
nedskrevet på fem ruller. Derav kom det greske uttrykket pentatevken, de 
fem ruller, om de fem Mosebøker.

Mosebøkene fikk navn etter begynnelsesordet på hebraisk. 1. Mosebok ble 
kalt "I begynnelsen" etter ordet B'resheet. 2. Mosebok ble kalt 
"Navnene" etter ordet Sh'mot. 3. Mosebok ble kalt "Og han kalte" etter 
ordet Vayikra. 4. Mosebok ble kalt "I ørkenen" etter ordet B'midbar. Og 
5. Mosebok ble kalt "Ordene" etter ordet D'varim. I Septuaginta, den 
greske oversettelse av GT, fikk Mosebøkene navn etter innholdet. I 
latinsk form kalles 1.Mosebok for Genesis dvs. begynnelsen, 2.Mosebok 
for Exodus dvs. utgangen, 3.Mosebok for Leviticus dvs. levittboken, 
4.Mosebok for Numeri dvs. tallene og 5.Mosebok for Deuteronomium dvs. 
den andre loven.

Flere ganger i loven nevnes det at Moses gjorde skriftlige opptegnelser. 
Da Israel under ørkenferden kom til Refidim, ble det strid med 
amalekittene. 2.Mos. 17:8-13. I den forbindelse sa Herren til Moses: 
"Skriv dette i boken, så dere husker, og prent det i Josvas ører! For 
jeg vil helt utslette minnet om Amalek over hele jorden". 2.Mos. 17:14. 

Om Israels førti år fra utgangen av Egypt og til inngangen i Kana'an, 
heter det i 4.Mos. 33:2: "Etter Herrens befaling skrev Moses opp de 
stedene som de dro ut fra på sine vandringer". Og i 5.Mos. 31:24 heter 
det: "Da Moses var ferdig med å skrive denne lovens ord i en bok helt 
til enden". Vi forstår av dette at Jesus virkelig kunne tale om Mose 
skrifter. Joh. 5:47. Likeså kunne Paulus si: "Moses skriver jo om 
rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve 
ved dem". Rom. 10:5.

Innholdsmessig utgjør 1. Mosebok et preludium til hele Skriften. Bokas 
nøkkelord er begynnelsen. 1.Mos. 1:1. I 1. Mosebok hører vi om 
begynnelsen av universet, begynnelsen av syndens historie, begynnelsen 
av frelseshistorien og begynnelsen av Israels utvelgelseshistorie.

I 2. Mosebok er bokas nøkkelord utgang. 2.Mos. 13:18. Der hører vi om 
befrielsen fra fangenskapet i Egypt og paktslutningen med dette utvalgte 
folket ved Sinai. I 3. Mosebok er bokas nøkkelord hellig. 3.Mos. 19:2. 
Der hører vi om en hellig Gud og et hellig folk som har samfunn med Gud 
på offerets grunn, som innviede prester har båret fram. I 4. Mosebok er 
bokas nøkkelord tallene. 4.Mos. 1:2. 26:2. Det henspeiler på de to 
folketellinger som ble foretatt, for å få en oversikt over de som var 
disponible for krigstjeneste. 

Ellers taler boka om Israels ørkenvandring fra Sinai til Kana'an. I 5. 
Mosebok er bokas nøkkelord ordene. 5.Mos. 1:1. Det henspeiler 
på de fire taler som Moses holdt til Israel på terskelen av løfteslandet.
Der utlegges og aktualiseres loven for folket.

Kristus er omtalt i det som kalles loven i GT. Jesus selv sa det slik: 
"Hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har 
skrevet om". Joh. 6:46. Kristus omtales i frelsesløftet i 1.Mos. 3:15: 
"Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes 
ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl". 

Likeså i løftet som Abraham fikk på Moria: "I din ætt skal alle jordens folk 
velsignes". 1.Mos. 22:18. Gal. 3:16. Kristus omtales i profetien Jakob 
kom med: "Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans 
føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige". 1.Mos. 
49:10. 

Likeså i profetien Moses kom med: "En profet av din midte, av 
dine brødre, likesom meg, skal Herren din Gud reise opp for deg. På ham 
skal dere høre". 5.Mos. 18:15. Forbilledlig omtales også Kristus i 
beretningen om kobberslangen i 4.Mos. 21:4-9. Joh. 3:14. Guds ord slik 
vi møter det i loven i GT, er begynnelsen til avsløringen av Guds 
frelsesplan. Det kan virkelig sies om Herren: "Han kunngjorde sine veier 
for Moses". Salm. 103:7.