Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds rike - Fra Herrens dag til Guds dag

Av Charles Hansen 2014

Ved Jesu første komme til jorden kom Guds rike nær. Matt. 4:17. Ved Jesu gjenkomst til jorden vil Guds rike bli opprettet. Dan. 2:44. Jesus antydet i lignelsen om pundene at nettopp slik ville det bli: " Han var nær Jerusalem, og de mente at Guds rike straks skulle komme til syne. Han sa da: En mann av høy ætt dro til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake". Luk. 19:11-12. 

Fiken modnes i Galilea

Kongemakt fikk Jesus da han vendte hjem til Faderen ved sin himmelfart. Dan. 7:13-14. Denne kongemakt vil Jesus demonstrere for hele verden når han kommer igjen som kongenes konge og herrenes herre. Åp. 19:11-16. Da vil seiershelten fra Golgata og Bosra ri inn i Jerusalem. Jes. 53:10-12. 63:1-3. 

Den gylne port på Jerusalems østmur vil igjen bli åpnet, for å ta imot kongen som kommer. Esek. 44:2. 43:4. Jesus vil så dra til Sions berg, for der å bli høytidelig installert som konge. Salm. 2:6. Luk. 1:32.

Dette vil bli som en soloppgang for hele skaperverket. Mal. 4:2. Da er det "Herrens dag kommer, den store og herlige". Apg. 2:20. Dette blir den siste dag av de siste dager. Joh. 11:24. Apg. 2:17. Epoken vil vare i tusen år. Åp. 20:1-7. Derfor kan apostelen Peter si: "Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag". 2.Pet. 3:8. Under denne fremtidige fase av Guds rike, tusenårsriket, vil Kristus herske som konge over hele jorden. 1.Kor. 15:25. Sak. 14:9.

Vi skjønner av dette at det blir en omfattende omveltning av styresettet i verden. Sef. 1:14-16. Nå blir ondskapens åndehær omtalt som verdens herskere. Ef. 6:12. Men i den kommende tidsalder vil ikke engler ha en slik posisjon. Hebr. 2:5. Satan og de falne engler vil da være fengslet i avgrunnen. Åp. 20:1-3. Jes. 24:21-22. Den store omveltningen som finner sted, blir kalt for "gjenfødelsen".Matt. 19:28. Når denne gjenfødelsen er en realitet, kan det hete: "Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans salvede". Åp. 11:15. Da må alle tidligere styreformer på jorden vike for teokratiet dvs. Gudsstyret. Jes. 9:7.

Kristus som nå er menighetens hode, vil under tusenårsriket være hode for alle ting. Ef. 5:23. 1:10. Som kongenes konge og herrenes herre vil Jesus Kristus delegere noe av sin myndighet. De herliggjorte hellige fra alle tider som får del i den første oppstandelse, vil være Kristi medregenter i tusenårsriket. Åp. 20:6. Deres oppgaver blir å være konger på jorden. Åp. 5:10. Noen vil da herske over ti byer, mens andre vil herske over fem byer. Luk. 19:17.19. Israels folk vil i sine naturlige legemer utgjøre den ledende nasjon i tusenårsriket. Jes. 60:14-17. Jer. 31:7. Som ved forklarelsen på det hellige berg, vil det herlige og det naturlige være der side ved side i tusenårsriket. 2.Pet. 1:16-18.

Dette vil innebære et nytt forhold mellom himmelen og jorden. Jesus sa det slik: "Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen". Joh. 1:51. Det skal bli rettferdige forhold: "Se, med rettferdighet skal kongen regjere, og stormenn skal styre etter rett". Jes. 32:1. Det skal bli fredelige forhold: "De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd tilvingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig". Jes. 2:4. Disse fredelige forhold vil også omfatte dyra: "Da skal 
ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen". Jes. 11:6. Det blir sunne forhold: "Ingen innbygger skal si: Jeg er syk"! Jes. 33:24. Og det blir herlige forhold: "Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn". Jes. 11:9. 

Det blir godt å være på jorden når Guds rike er blitt opprettet her. Da er "sommeren" kommet hit. Luk. 21:30. De dyriske verdensrikene er da blitt avløst av et sant humant rike, Menneskesønnens rike. Dan. 7:1-14. Matt. 16:28.

Dette teokratiske styresettet vil ha preg av fasthet. Åp. 19:15. Så når det blir opprør imot Guds rike etter de tusen år, så blir det slått resolutt ned. Åp. 20:7-10. Alle fiender blir lagt under Jesu føtter, 
også døden. Åp. 20:14. 1.Kor. 15:26. Da er det tid for enda en ny fase av Guds rike. Om dette sier apostelen: "Når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle". 1.Kor. 15:28. Da er "evighetens dag" kommet. 2.Pet. 3:18. Den er "Guds dag" da alt er blitt nytt. 2.Pet. 3:12-13. De første ting er da veket bort. Åp. 21:4. Og den evige konge hersker i det fullendte Guds rike. 1.Tim. 1:17. Hebr. 11:40.

VIL DU VÆRE MED Å STØTTE VÅRT ARBEID MED Å GI UT LITTERATUR !

GI EN GAVE !

KONTO: 7874 06 25224

VIPPS:  18720