Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds rike - Fra Herrens vredes dag til hans veldes dag

Av Charles Hansen 2014

Guds rike er i dag et himmelsk rike. 2.Tim. 4:18. Men Herren er fast 
besluttet på at Guds rike også skal bli et jordisk rike. Jesus lærte 
derfor disiplene å be: "Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, 
så og på jorden". Matt. 6:10.

Davidskilden ved Ein Gedi

Dette blir virkelighet ikke ved menneskelig evolusjon, men bare ved guddommelig 
intervensjon. Dette kom fram av profeten Daniels tydning av babylonerkongen 
Nebukadnesars drøm om billedstøtten. Profeten sa til kongen: "Mens du sto og så 
på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på 
føttene". Dan. 2:34. Og han sa videre: "Steinen som rammet 
billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden". Dan. 2:35. 
Daniel forklarte dette for Nebukadnesar: "I disse kongenes dager vil 
himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges". 
Dan. 2:44.

Skal Guds rike kunne opprettes på jorden, må det settes en sluttstrek 
for tingenes nåværende tilstand. GTs avslutningskapittel varsler dette 
ved utropet: "Se, dagen kommer"! Mal. 4:1. Dagen det er tale om er 
Herrens dag. Den avslutter den nåværende tidsalder gjennom "Herrens 
vredes dag". Sef. 2:3. Og den begynner den kommende tidsalder gjennom 
Herrens "veldes dag". Salm. 110:3. 

Herren må altså hjemsøke jorden for at den skal fremstå i en annen skikkelse. 
Jes. 13:11. Matt. 19:28. Jesus uttrykte det slik: "Ta dere i vare, så ikke deres hjerte 
tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme 
uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over 
hele jorden". Luk. 21:34-35. Jesus ga samtidig et håp om å slippe unna denne 
hjemsøkelsen. Han sa: "Men våk hver tid og stund, og be om at dere må 
bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli 
stående for Menneskesønnen". Luk. 21:36.

Den levende Guds menighet vil unnslippe Herrens vredes dag ved 
bortrykkelsen. 1.Tess. 1:10. Når menigheten ankommer himmelen, vil den 
bli fremstilt som hellig og ulastelig. Ef. 5:27. Der vil også den 
enkelte i menigheten bli bedømt ved Kristi domstol. 2.Kor. 5:10. Og der 
vil menigheten bli viet til sin brudgom. Åp. 19:7. Alt dette er de 
himmelske forberedelser til Guds rikes opprettelse på jorden. Men også på
jorden blir det forberedelser til rikets opprettelse. Paulus sier i 1.Tess. 5:2-3: 
"Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de 
sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den 
kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke 
slippe unna". Herrens dag kommer altså som følge av en tilsynelatende 
fredspakt som opprettes. Det er en sjuårig avtale mellom verdensrikets 
fyrste og Israel. Dan. 9:27. Denne avtalen ble varslet av Jesus: "Jeg er 
kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i 
sitt eget navn, ham vil dere ta imot"! Joh. 5:43. Guds reaksjon på denne 
avtalen blir hva profeten Esekiel sier: "For nær er dagen! Ja, nær er 
Herrens dag! En dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den 
være". Esek. 30:3. Perioden er detaljert omtalt i Åp. 6:1 - 19:21. Den 
omfatter sju segl som brytes, sju basuner som engler blåser i og sju 
vredesskåler som tømmes.

Tidsalderens ende slik den beskrives i Åpenbaringsboka, viser tydelig at 
"Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene". Dan. 4:17. 
Jorden vil under Herrens vredes dag merke et spesielt nærvær av Herren. 
Åp. 6:15-17. Herren vil da tale til menneskeheten gjennom de dommer han 
lar gå over jorden. Salm. 2:5. Jes. 26:9. Men Herren vil også tale 
gjennom de vitner han sender ut. Jesus sa: "Dette evangeliet om riket 
skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, 
og så skal enden komme". Matt. 24:14. I de første tre og et halvt år av 
denne perioden, vil Herren gi myndighet til 144 000 beseglede vitner av 
alle Israels barns stammer. Åp. 7:1-8. De vil være sannhetsvitner i en 
tid preget av forførelse og løgn. Åp. 14:3-5. 2.Tess. 2:9-12. I de siste 
tre og et halvt år av samme periode, vil Herren gi myndighet til to 
vitner i Jerusalem. Åp. 11:3-14. Disse vil fungere som "to lysestaker", 
som lyser opp i en tid preget av forfølgelse. Åp. 11:4. 13:7. Som to 
martyrvitner virker deres tjeneste ekte. Den kulminerer da også i deres 
oppstandelse og himmelfart. Åp. 11:7-12.

Budskapet om at kong Kristus vil komme for å opprette sitt rike, vil 
bringe en høst på jorden. Og det til tross for at "den store trengsel" 
vil gå over jorden, de siste 42 måneder av denne sjuårsperioden. Åp. 
7:14. 13:5. Den store trengsel utløses ved at Antikrist setter seg i 
templet i Jerusalem og krever tilbedelse. Matt. 24:15.21. 2.Tess. 2:4. 
Bare få mennesker vil overleve den store trengsel. Jes. 24:1-6. Blant 
disse overlevende er det en stor skare av hedninger som lar seg frelse. 
Åp. 7:9-17. En rest av Israel vil også la seg frelse. Jes. 10:20-22. 
Dan. 12:1. Denne rest vil finne et tilfluktssted i ørkenen under den 
store trengsel. Sef. 2:3. Åp. 12:14.

Tidsalderens ende vil også være preget av krig. Dan. 9:26. Gog-krigen 
vil komme først, der Israel angripes fra nord. Esek. 38:1-23. 
Harmageddon-krigen vil komme sist, der enorme hærstyrker vil gå til 
angrep på Jerusalem. Åp. 16:13-16. Sak. 12:1-14. Men verken Israel eller 
Jerusalem vil bli knekket. "For Herren skal dra ut og stride mot disse 
hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen 
skal hans føtter stå på Oljeberget". Sak. 14:3-4. Når Jesu gjenkomst 
finner sted i makt og stor herlighet, er det ingen motstandere som kan 
stå seg imot ham. Matt. 24:30. Da skjer hva kong David forutsa: "Ditt 
folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din 
ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød". Salm. 110:3. Da har 
Jesus Kristus tatt i bruk sin store makt og regjerer som konge. Åp. 
11:15-17. Og Guds rike er blitt opprettet på jorden fra Jerusalem av. 
Jes. 9:7. Jer. 3:17.