Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds rike - Fra Jesu fødsel til hans himmelfart

Av Charles Hansen

Herren er jordens rettmessige eier. Salm. 24:1. Han kom hit i tidens 
fylde for å opprette sitt rike. Mark. 1:15. Med Jesu fødsel var altså en 
konge født inn i verden. Matt. 2:2. Joh. 18:37. Dette ble oppfattet som 
en krigserklæring av djevelen, som var her som okkupant. 1.Joh. 5:19. 
Han inspirerte derfor kong Herodes til barnemord av guttebarn i 
Betlehemsområdet, fra to år og yngre. Matt. 2:16.

Torget i den utgravde byen Betsaida, som Jesus besøkte ofte

Men guttebarnet Jesus vokste opp i Nasaret og sto fram for Israel ved sin dåp i Jordan. Matt. 
2:23. Joh. 1:31. Jesu fremtreden var en dokumentasjon på at han var den 
lovede Messias. Da oppfyltes Jesajas profeti: " Se, min tjener, som jeg 
støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd 
på ham". Jes. 42:1.

Spesielt Matteusevangeliet dokumenterer gang på gang at Jesus fra 
Nasaret er kongen i Guds rike. Han er av Davids ætt, dvs. av kongeætten. 
Matt. 1:1. Kongens autoritet ble legitimert av hans myndige taler og 
gjerninger. Matt. 5:1-9:38. Og noe av kongens myndighet ble delegert til 
de tolv og de sytti, som han sendte ut til Israels folk. Matt. 10:1-8. 
Luk. 10:1-11. Da døperen Johannes i fengselet spurte om Jesus var den 
som skulle komme, så var Jesu svar: " Blinde ser og lamme går omkring, 
spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet 
forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg". 
Matt. 11:5-6. Det var de av Israels folk som ikke tok anstøt av Jesus, 
men som tok imot kongen som var ankommet. Joh. 1:12.49. De fikk oppleve 
hva Jesus sa: "Fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i 
himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg". 
Matt. 11:12. Guds rike var tilgjengelig for disse mennesker ved 
omvendelse. Derfor lød det både fra døperen Johannes, fra Jesus og fra 
de tolv apostler: " Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær"! 
Matt. 3:2. 4:17. 10:7. Matteus som skrev spesielt for jødene, bruker 
uttrykket "himlenes rike" gjentatte ganger. Jødene var nemlig redde for 
å misbruke Guds navn. Derfor omskrev de Gud med himmelen eller kraften. 
Luk. 15:21. Matt. 26:64. Jødene ventet også at et rike av himmelsk 
opprinnelse skulle opprettes på jorden. Dan. 2:44.

Tidligere hadde Guds rike vært til stede i Israel i form av en skystøtte 
og ildstøtte. Salm. 99:7. Nå var Guds rike til stede ved at rikets konge 
var der. Og han var fylt av Guds herlighet. Joh. 1:14. Men dette forble 
skjult for majoriteten av den generasjonen jøder som døperen Johannes og 
Jesus virket iblant. Jes. 53:2. Jesus sa det slik: " Hvem skal jeg ligne 
denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til 
sine lekekamerater: Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke 
danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte! For Johannes kom, 
han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd! 
Menneskesønnen kom, han verken eter eller drikker, og de sier: Se for en 
storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! Men visdommen er 
rettferdiggjort av sine barn". Matt. 11:16-19. Jesus hadde stått fram i 
Israel for å velsigne folket. Apg. 3:25-26. Men siden de ikke hadde tatt 
imot ham, måtte han isteden refse dem: " Så begynte han å refse de byene 
hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke 
hadde omvendt seg". Matt. 11:20.

Da begynte også Jesu forkynnelse å endre karakter. Han lovte da noe 
annet enn opprettelsen av Guds rike på jorden. Jesus sa: " Kom til meg, 
alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile"! Matt. 
11:28. Ikke folket, men hans åndelige slektninger var det som fikk 
erfare denne hvilen. Matt. 12:46-50. Disse Jesu disipler ble varslet om 
og forklart en ny fase av Guds rike, som profetene tidligere ikke hadde 
talt om. I lignelser kalte Jesus dette for "himlenes rikes 
hemmeligheter". Matt. 13:1-58. I den forbindelse antydet Jesus at hans 
virksomhet ville omfatte "åkeren" dvs. verden. Matt. 13:38. Tidligere 
hadde hans virksomhet bare omfattet "hans vingård" dvs. Israel. Jes. 
5:1-7. Grunnen til denne endring var at Israel som folk offentlig 
forkastet Jesus. I Matt. 27:22 heter det: " Pilatus sier til dem: Hva 
skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? De sier alle: Korsfest 
ham"!

Jesus ble den forkastede kongen siden folket lot seg overtale av sine 
ledere. Matt. 21:42. 27:20. Men Jesus ble slettes ikke den tapende 
kongen. Han vant en overveldende seier over mørkets rike på korset. Kol. 
2:15. Som den seirende kongen i Guds rike gikk han levende ut av graven 
påskemorgen. Apg. 2:24. Men kongen kunne ikke lenger være iblant en slik 
vrang slekt. Derfor forlot han dem fra Oljeberget på en majestetisk 
måte. Apg. 1:9-11. Da ble Hoseas profeti oppfylt: " Jeg vil gå min vei, 
jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg skyldige og 
søker mitt åsyn". Hos. 5:15. Så er det altså en fremtid for Israel. 
Jesus er fast besluttet på å gjenreise riket for Israel en dag. Apg. 
1:6. For om Israel forkastet Jesus, så har ikke Jesus forkastet Israel.