Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds rike - Fra pinsedag til forløsningens dag

Av Charles Hansen 2014

Med pinsedagen slik den beskrives av legen Lukas i Apostlenes gjerninger kapittel 2, begynte en ny fase av Guds rike. Apg. 11:15. Jesus var blitt forkastet som Israels konge. Luk. 19:14. Han måtte helt til himmelen for å få anerkjennelse og kongemakt. Apg. 2:36. Luk. 19:12.

Getsemane øst for Jerusalem. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

I himmelen vil Guds rikes konge befinne seg "i mange dager" ifølge profeten Hosea. Hos. 3:4. Der i himmelen vil Jesus Kristus befinne seg "inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn", ifølge apostelen Peter. Apg. 3:21. Men fra himmelen har Jesus utøvd sin kongemakt ved å utøse Den Hellige Ånd. Apg. 2:33. Dette varslet Jesus Israels ledere om på forhånd: "Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter". Matt. 21:43. Dette folket var disippelkretsen rundt Jesus. Denne disippelskaren fikk dette løftet av sin mester: "Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket". Luk. 12:32. 

Ved Sinai berg ble Israel i sin tid gjort til et kongerike ved pinsetid. Salm. 114:1-2. 2.Mos. 19:1. På samme måte ble også menigheten på Sions berg gjort til et kongerike ved pinsetid. Åp. 1:6. Apg. 2:1. Det som skjedde med menigheten, uttrykkes slik av apostelen Paulus i Kolosserbrevet: "Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike". Kol. 1:13. I Efeserbrevet uttrykker han det slik: "Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus". Ef. 2:6. Guds rike er altså i dag et himmelsk rike. 2.Tim. 4:18. Guds rike og Guds herlighet er nemlig nøye knyttet sammen. Om Stefanus heter det at han "rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd". Apg. 7:55. Ved å være satt med Kristus i himmelen, har de som utgjør menigheten del i Guds rike. Åp. 1:9. Det innebærer at Kristus troner som den eneste hersker i menigheten. Jud. v.4. Da blir det også en guddommelig orden i Guds menighet: "De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene". Apg. 2:42.

Guds rikes medarbeidere i denne tid er betrodd et guddommelig budskap, evangeliet. Evangeliet kalles for "Guds nådes evangelium", fordi det taler om å bli frigjort fra syndens makt. Apg. 20:24. Men det kalles også for "evangeliet om Guds rike", fordi det taler om å komme inn under Guds makt. Apg. 8:12. Kong Jesus gir ikke bare et budskap å gå med, men også myndighet til å formidle dette budskapet. "Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse" heter det i Apg. 4:33. Og i Apg. 5:12 heter det: "Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender". Men dette var ikke bare begrenset til apostlene. For Jesus sa: "Disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet". Mark. 16:17-18. Med den nådegaveutrustning som Herren gir, merkes det at "Guds rike består ikke i ord, men i kraft". 1.Kor. 4:20.

Men samtidig må det understrekes at Guds rike i denne tid er i det skjulte. Det samme sa Jesus: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere". Luk. 17:20-21. En parallell til dette er Davids kongedømme i Israel, som først var i det skjulte før det kom i det åpenbare. 1.Sam. 22:1-2. 2.Sam. 2:4. 5:3. Slik er Guds rike nå i det skjulte, men en dag vil det komme i det åpenbare. Kol. 3:3-4. Så lenge Guds rike bare er et himmelsk rike, er det viktig å følge oppfordringen: "Søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden". Kol. 3:1-2.

Men ikke alle bekjennende kristne gjør dette. Derfor er kristenheten i denne tid preget av både godt og ondt. Dette kom fram i Jesu lignelser om "Guds rikes hemmeligheter". Luk. 8:10. Disse lignelser beskriver nettopp den nåværende fase av Guds rike, der det er i det skjulte. I det skjulte dannes det noe verdifullt for Gud, "en meget verdifull perle". Matt. 13:46. Det er menigheten som skal hentes av sin eier. Joh. 14:3. Men i det skjulte dannes det også en frafallen kristenhet, som er gjennomsyret av falsk lære og umoral. Matt. 13:33. Og den vil bli vraket av Herren. Åp. 19:2. Forløsningens dag vil avsløre hvem som hører Kristus til. Ef. 4:30. 1.Kor. 15:23. Det blir et kongelig presteskap som hentes til himmelen, hvor menigheten har sitt borgerskap. 1.Pet. 2:9. Fil. 3:20-21.