Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Hemmeligheten Kristus i dere

           Av Charles Hansen 2009

Kristi komme til verden ble forutsagt allerede på fallets dag. 1.Mos. 3:15. Siden ble det forutsagt at Kristus skulle komme av Abrahams ætt og at han skulle tilhøre Juda stamme. 1.Mos. 22:18. 49:10. Profeten Mika varslet at Kristi fødsel skulle finne sted i Betlehem. Mika 5:1. Og profetene Jesaja og Sefanja varslet at Kristus skulle være i Israels midte. Jes. 12:6. Sef. 3:15. Men i Kolosserbrevet avdekker Paulus en hemmelighet angående Kristus som ikke var kjent i GT-lig tid: "Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet". Kol. 1:26-27. Kristus er altså knyttet ikke bare til jøder, men også til hedninger. Men det gjelder jøder og hedninger som tror på Kristus. Om dem kan det hete: "Kristus er alt og i alle". Kol. 3:11.

Jordanelven litt sør for Gennesaretssjøen. Foto: Ole Bernhard Sørbøe

I sin avskjedstale ga Jesus løfte til disiplene om å komme i dem: "På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere". Joh. 14:20. I sine brev taler Paulus mye om å være i Kristus. Det er den nye skapningen som har denne herlige posisjonen. 2.Kor. 5:17. Denne nye skapningen er menigheten der jøder og hedninger er forenet til ett i Kristus. Ef. 2:14-16. Men i sine brev taler også Paulus mye om at Kristus er i de troende. Dette forhold gir Gud oss anskuelsesundervisning om i nattverden. I det måltidet er det samme brød og den samme vin i alle som deltar. 1.Kor. 10:17. Den iboende Kristus gir rike muligheter til den troende. Apostelen opplevde dette i sin tjeneste: "Jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft". Kol. 1:29. Herligheten for den troende er altså ikke bare noe fremtidig, men også noe nåtidig. Paulus ber av den grunn for efeserne: "Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter". Ef. 3:
16-17.

Med den iboende Kristus får den enkelte kristne allerede her og nå smake den kommende verdens krefter. Hebr. 6:5. Dette gir den troende håp om et hellig liv. Selvstrev kan ikke føre til en hellig ferd. Men Kristus selv er gitt oss til helliggjørelse ifølge 1.Kor. 1:30. Fra den troendes indre vil Kristus vinne skikkelse. Gal. 4:19. Dette skjer ikke på en automatisk måte, men ved at en møter Kristus i hans ord. Apostelen uttrykker det slik: "Vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd". 2.Kor. 3:18. Siden Kristus ikke bare er for de troende, men også i de troende gis det muligheter for å vokse fram til åndelig modenhet. I Kol. 1:28 heter det: "Ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus". Med den iboende Kristus kan troende også bære gode frukter. Paulus taler om å være "fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris". Fil. 1:11. Jesus var inne på det samme forhold da han sa: "Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre". Joh. 15:5. Fra de troendes indre lar altså Gud en god gjerning finne sted. Joh. 7:37-39. Fil. 1:6. Dette Guds verk i de troende i den nåværende tid forstår ikke verdens barn seg på. Derfor må apostelen konstatere om Guds barn: "Deres liv er skjult med Kristus i Gud". Kol. 3:3.


Men dette skal det bli en forandring på en dag. "Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet" sier apostelen i Kol. 3:4. Da får altså verden se noe den aldri har sett før: "Den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror". 2.Tess. 1:10. Denne dagen åpenbares Kristus og menigheten for hele verden. Åp. 19:11-16. Da kommer Kristus med alle de hellige til Oljeberget. Sak. 14:4-5. Da er Guds herlighet ikke bare i Guds barn, men den er også blitt åpenbart på dem. Rom. 8:18. Det dødelige er da blitt oppslukt av livet i dem som tror. 2.Kor. 5:4. Kristus i de troende gir i sannhet en rik visshet om nåtiden og et rikt håp for fremtiden. 2.Kor. 13:5-6. Kol. 1:27