Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Himlenes rikes hemmeligheter

              Av Charles Hansen 2007

Da Jesus slo seg ned i Kapernaum, begynte han å forkynne: "Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær"! Matt. 4:17. Tidligere hadde den samme forkynnelsen lydt gjennom forløperen hans, døperen Johannes. Matt. 3:1-2. Senere lød også denne forkynnelsen gjennom Jesu tolv apostler. Matt. 10:7. Denne forkynnelsen lød til det folket som Jesus virket iblant, Israel. Matt. 10:5-6. 

Utsikt over Genesaretssjøen der Jesus fortalte de fleste av sin lignelser. Foto: Eiliv Didriksen

I Israel var Guds rike blitt opprettet etter 
deres utgang fra Egypt. 2.Mos. 19:6. Men i forbindelse med Israels bortføring til Babel ble Guds rike tatt fra dem. Esek. 11:23. Jesus Kristus kom til Israel for å gjenreise Guds rike iblant dem. Apg. 1:6. I Matteusevangeliet blir dette riket ofte kalt for himlenes rike. Matteus skrev til jøder. De hadde slik respekt for Guds navn at de gjerne omskrev det med himmelen eller med 
kraften. Luk. 15:18. Matt. 26:64. 

Når uttrykket himlenes rike blir brukt, forteller det også om et rike som har sin opprinnelse i himmelen. Dan. 2:44. Ellers er det klart at himlenes rike uttrykker det samme som Guds rike. Det går fram hvis en sammenligner Matt. 10:7 med Luk. 9:2. Forkynnelsen om at himlenes rike var kommet nær, stilnet av i Israel. Grunnen var den motstand som dette rikets konge møtte. I Matt. 12:14 kan det derfor hete om Jesus: "Men fariseerne gikk ut og la planer mot ham om å få ryddet ham av veien". Dette kulminerte i følgende: "Men yppersteprestene og de
eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept". Matt. 27:20. 

Guds reaksjon på denne motstand var slik: "Se, min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene". Matt. 12:18. Den motstand som Jesus møtte førte bare til at hans virkefelt 
ble utvidet. Det 13. kapitel i Matteusevangeliet
begynner derfor med en symbolhandling av Jesus: "Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen". Matt. 13:1. Så kom Jesus med sju lignelser angående "himlenes rikes hemmeligheter". Matt. 13:11. 

De fire første lignelser som Jesus da kom med, lød fra en båt. Folket fikk lytte til disse lignelsene. Matt. 13:2. De tre siste lignelsene derimot lød i huset, som Jesus igjen hadde gått inn i. Bare disiplene fikk lytte til disse lignelsene. Matt. 13:36. Himlenes rike var ingen hemmelighet i GT. Dan. 7:13-14. Heller ikke var det noen hemmelighet i GT at kongen i dette riket ville både bli forkastet og antatt. Jes.53:3. Sak. 12:10. Men at det ville komme en periode mellom Israels forkastelse og antagelse av Messias, var ikke blitt åpenbart før. 1.Pet. 1:11. 

Hva som skulle særprege denne mellomperiode, avslørte Jesus ved å tale om himlenes rikes hemmeligheter. I denne tiden vil Guds ord bli sådd ut. Lignelsen om såmannen er derfor den første lignelsen. Matt. 13: 3-9.
18-22. Guds ord kommer til å møte motstand fra både djevelen, kjødet og verden. Men Guds ord kommer også til å møte mottagelighet så det blir varig frukt. Guds ord vil bli sådd ut i hele verden. Lignelsen om ugresset i åkeren er derfor den andre lignelsen. Matt. 13:24-30.36-43. I denne tid vil Gud så en god sæd, mens Satan vil infiltrere ved å så ugress.

Himlenes rike for denne perioden vil bli en kristenhet hvor det er både godt og ondt. Denne kristenhet vil oppleve en formidabel vekst. Lignelsen om sennepsfrøet er av den grunn den tredje lignelsen. Matt. 13:31-32. All denne veksten kan ikke ha vært av det gode, siden Jesus talte om fugler som bygde reder i grenene. Samme dag sammenlignet han jo den onde med fugler. Matt. 13:4.19. 

Apostelen Johannes som hørte disse lignelsene, kunne siden skrive fra Patmos om den frafalne del av kristenheten: "Den er blitt et tilholdssted for onde 
ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for
hver uren og hatet fugl". Åp. 18:2. At det ville bli en frafallen del av kristenheten, kommer enda tydeligere fram i den fjerde lignelsen. Det er lignelsen om surdeigen. Matt. 13:33. Tre skjepper mel blir nevnt i den lignelsen. Det var kvantum for et matoffer. Men til matofferet skulle ikke surdeig bli brukt. 3.Mos. 2:11. Jesus forutsa altså at falsk lære og umoral ville
gjennomsyre kristenheten. Gal. 5:1-9. 1.Kor. 5:1-8. 

Utendørs til folket talte Jesus mye om den negative utvikling i kristenheten. Men innendørs til disiplene talte han mye om den positive utvikling i kristenheten. I den femte lignelsen talte han om skatten. Matt. 13:44. Denne skjulte skatten ble både funnet i åkeren og skjult igjen der. Åkeren er et bilde på verden. Matt. 13:38. I verden fant Herren en spesiell skatt. Til Israel heter 
det i 5.Mos. 7:6: "Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk". Am - Segullah er ordet som er oversatt med eiendomsfolk. Segullah kan også oversettes med skatt. Israel har vært en skjult skatt blant alle hedningefolkene i denne tid. Esek. 37:12. Ved tidsalderens ende vil Herren igjen ta seg av denne skatten. Matt. 23:39. 

I den sjette lignelsen talte Jesus om den kostbare perlen. Matt. 13:45-46. En kjøpmann solgte alt han eide for å få kjøpt den. Dette må tale om Kristi offer for å få seg en menighet. Ef. 5:25. En perle blir dannet i havdypet. Det skjer når perlemuslingen blir skadet. Da dekkes såret av perlemor til perlen er formet. Ut av Jesu sår blir hans menighet dannet i denne tid. 

I den sjuende lignelsen talte Jesus om noten. Matt. 13:47-50. All slags fisk ble fanget i den. Ifølge loven kunne ikke all slags fisk spises. 3.Mos. 11:9-12. Derfor hører vi om en sortering av fisken. Slik sortering av mennesker vil også finne sted ved tidsalderens ende, ifølge Jesus. Det må være dommen ved Jesu herlighets trone som her beskrives. Matt. 25:31-46. For da blir det 
et klart skille på dem som arver Guds rike, og dem som
ikke gjør det. 

Da Jesus avslørte himlenes rikes hemmeligheter denne dagen ved Gennesaret, var det mye nytt de fikk høre.
Dette nye skulle de formidle videre, sammen med det de tidligere hadde hørt av Jesus. Matt. 13:51-52. Den enkelte som tar imot Jesu ord, vil få det åpenbart. Men for den som står imot, forblir ordet en hemmelighet. Matt. 13:12.