Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Kristi hemmelighet

            Av Charles Hansen 2007

Det er i Efeserbrevet og Kolosserbrevet at apostelen Paulus taler om "Kristi hemmelighet". Ef. 3:4. Kol. 4:3. For Paulus var denne hemmeligheten spesiell. Han sier derfor i Ef. 5:32: "Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten". Forholdet mellom Kristus og menigheten er så særskilt at apostelen kan fastslå at "Kristus er menighetens hode", mens de Kristus-troende er "lemmer på hans legeme". Ef. 5:23.30. 

Vakre blomster ved Genesaretssjøen. Foto: Eiliv Didriksen.

Denne Kristi menighet er ikke identisk med "Israels menighet". 2.Mos. 12:3. Israels menighet var en folkeforsamling som var blitt forløst fra Egypt, og som Gud inngikk pakt med ved Sinai. 2.Mos. 19:3-8. Kristi menighet derimot er en forsamling som Gud har kalt ut fra alle folk. I Kol. 3:11 kan det derfor hete om Kristi menighet: "Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle". 

I tidligere tidsaldre var Kristi hemmelighet ikke blitt kunngjort for menneskene, siden Kristi legeme da ikke var en realitet. Ef. 3:4-5. Selv under Jesu jordeliv var heller ikke Kristi legeme en realitet. Jesus måtte tale i fremtidsform og si: "På denne klippe vil jeg bygge min menighet". Matt. 16:18. Kristi menighet ble dannet ved Kristi kors. Apg. 20:28. Menigheten ble født ved Kristi oppstandelse. Ef. 2:5. Ikke bare Kristus er derfor førstefødt, men også hans menighet. Kol. 1:18. Hebr. 12:23. 

På pinsedagen var Kristi menighet allerede en realitet, så Lukas kan berette: "Den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler". Apg. 2:41. På pinsedagen skjedde det en salving av Kristi legeme. Apg. 2:33. 1.Kor. 12:13. Vi kan dermed slå fast at Kristi menighet er en ny skapning som følge av at Guds plan ble fullført i Kristus. 2.Kor. 5:17. Ef. 2:10. Fra Adam til Abraham var menneskeheten et hele. 1.Mos. 11:1. Fra Abraham til Kristus var menneskeheten todelt: Israels folk og hedningefolkene. Ef. 2:11-12. Men i og med Kristi forsoningsverk så er menneskeheten tredelt: Israels folk, hedningefolkene og menigheten. 1.Kor. 10:32. 

Menigheten er verken en forlengelse av Israels folk eller av hedningefolkene, men noe nytt i historien. Dette fikk Paulus innsikt i og skriver: "Han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet". Ef. 2:14-16. 

I menigheten er troende jøder og hedninger forenet til ett legeme, en Åndens enhet. Ef. 4:3-4. Som lemmer på det samme legemet, har de alle samme hode, Kristus. Ef. 4:15-16. Men samtidig som Kristus er menighetens hode, så er han også i alle lemmene. Kol. 3:11. Av den grunn kan Paulus si i 1.Kor. 12:12: "Likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus". Det er altså passende å kalle denne forunderlige enhet for Kristi hemmelighet. Allerede på vei til Damaskus ble Paulus konfrontert med denne hemmeligheten. Han kom inn i Guds lys og fikk høre en røst som sa: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Jeg svarte: Hvem er du, Herre? Og han sa til meg: Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger". Apg. 22:7-8. Å forfølge de kristne var altså å forfølge Kristus. Da forfølgeren Paulus ble en etterfølger av Kristus, ble han selv innlemmet i Kristi legeme. Den gudfryktige Ananias kom på besøk til Paulus. "Han la hendene på ham og sa: Saul, bror"! Apg. 9:17. 

Men ikke bare Kristus-troende jøder er det plass til på Kristi legeme. Paulus slår fast: "Hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet". Ef. 3:6. At hedninger skulle bli frelst, var ingen hemmelighet i GT. Det het jo i Jes. 49:6: "Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende". Kristi hemmelighet innebærer at hedningene som tar imot evangeliet, er likeverdige medlemmer med Kristus-troende jøder på det samme legemet. Ef. 4:4. Dette faktum hadde Guds Ånd åpenbart for Paulus. Ef. 3:3. Men også for andre nytestamentlige apostler og profeter. Ef. 3:5. Felles for disse var at de fikk se at menigheten er en åndelig maktfaktor i tiden. Ef. 3:10. 

I tidligere tidsaldre var dette forholdet mellom Kristus og menigheten en hemmelighet som var skjult i Gud, og som da bare ble kunngjort i skygger og forbilder. Ef. 3:5.9. Vi kan tenke på forholdet mellom Adam og Eva, Isak og Rebekka, Josef og Asnat, Moses og Sippora, Boas og Rut. I menigheten er Guds rike til stede ikke bare blant jøder, men også blant hedninger. Tidligere var Guds rike knyttet til Israel. 2.Mos. 19:6. Men nå når Kristi legeme er dannet, så er gjenfødte hedninger medborgere i det samme riket. Ef. 2:19. Innlemmingen i Kristi legeme er knyttet til en bestemt tid. Paulus sier derfor i forbindelse med Kristi hemmelighet: "Dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere". Ef. 3:2. Når Kristi legeme er blitt fulltallig etter Guds egen rådslutning, så vil det ikke lenger befinne seg i denne verden. Rom. 11:25. Da vil Kristus fremstille sin menighet i herligheten. Ef. 5:27.