Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Lovløshetens hemmelighet

          Av Charles Hansen 2009

I begynnelsen da Gud skapte himmelen og jorden, var det ingen synd. Alt var da i sin skjønneste orden. Pred. 3:11.En dag gjorde imidlertid en salvet kjerub opprør imot Gud. Esek. 28:11-15. Jes. 14:12-15. Kjeruben ble med dette til djevelen og Satan. Åp. 12:9. Med seg i opprøret fikk djevelen en tredjedel av englene. Åp. 12:4. Etter fallet blant englene, skjedde et nytt fall med menneskeslekten i Eden. Rom. 5:12-19

Gammel vinpresse i Kapernaum. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Alvoret ved menneskeslektens syndefall ble avdekket da Gud ga loven på Sinai. Rom. 5:20. Fra da av fikk synden karakter av lovbrudd. 1.Joh. 3:4. I de siste dager varsler apostelen Paulus at syndens vesen vil kulminere i lovløshet. 2.Tess. 2:1-12. Det er forskjell på lovbrudd og lovløshet. Lovbrudd betyr å bryte loven, mens lovløshet betyr å oppheve loven dvs. handle som om loven ikke eksisterer. Salmisten varslet at det ville bli lovløshet blant jordens konger: "Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss". Salm. 2:2-3. Dette vil få sin endelige oppfyllelse når jordens konger samles på Harmageddon. Åp. 16:13-16. 

Men Paulus taler om en lovløshet som ikke var kjent i GT-lig tid. Apostelen uttrykker seg slik i 2.Tess. 2:7: "Lovløshetens hemmelighet er alt virksom". Denne lovløsheten er noe som foregår innen kristenheten. I den forbindelse taler Paulus om "frafallet". 2.Tess. 2:3. At en slik utvikling måtte komme, varslet Paulus ved flere anledninger. Til de eldste fra Efesus sa han: "Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg". Apg. 20:29-30. Til medarbeideren Timoteus sa han: "Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer". 1.Tim. 4:1. Til den samme medarbeideren sier apostelen i sitt avskjedsbrev: "Dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider". 2.Tim. 3:1.

Om menneskene heter det da: "De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft". 2.Tim. 3:5. En slik lovløshet blant de som kaller seg kristne, omtalte Peter: "Det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse". 2.Pet. 2:1. Likeså talte også Johannes: "Likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss". 1.Joh. 2:18-19. Lovløshetens hemmelighet er altså med på å bane veien så "den lovløse" Antikrist kan stå fram en dag. 2.Tess. 2:8. Antikrist befinner seg i dag i avgrunnen. Åp. 11:7. På jorden i dag er det nemlig en åndelig maktfaktor som holder igjen, slik at Antikrist ennå ikke kan stå fram. 2.Tess. 2:6. Denne åndelige maktfaktor er Kristi Ånd virksom i Kristi menighet. Apostelen taler av den grunn både om "den som nå holder igjen" og "det som holder igjen". 2.Tess. 2:6-7. 

Når den levende Guds menighet tas bort fra jorden ved bortrykkelsen, vil ikke lenger "jordens salt" befinne seg her. 1.Tess. 4:15-18. Matt. 5:13. Da vil det være en slik forråtnelse i verden, så den lovløse kan stige fram. 2.Tess. 2:6.8. Kristi Ånd legger m.a.o hindringer for Antikristens ånd i dag. Johannes kan i sannhet si: "Han som er i dere, er større enn han som er i verden". 1.Joh. 4:4. Det pågår en åndskamp i dag, der kristne både blir sterke ved nåden, men også faller ut av nåden. 2.Tim. 2:1. Gal. 5:4. Kristenheten består jo av både sanne og falske bekjennere. Matt. 13:24-25. Grunnen til at det ikke er i sin skjønneste orden i kristenheten, er den infiltrasjon og undergravingsvirksomhet som Satan driver med. 2.Tess. 2:9-10. Dette får apostelen Peter til å komme med dette vekkerop: "Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand". 2.Pet. 3:17. 

De lovløses villfarelse består i følgende: Usunn lære som ikke frigjør, men bare pirrer tilhørerne. 2.Tim. 4:3-4. Falsk åndelighet som gjør en umenneskelig og opptatt av uvesentlige ting. 1.Tim. 4:1-3. Religiøs virksomhet som er drevet av profittbegjær. 2.Pet. 2:1-3. Et liv der de syndige lyster står i høysetet. 2.Tim. 3:1-4. Satans forførende virksomhet gjør slike mennesker både kjærlighetsløse og kraftløse. Matt. 24:12. 2.Tim. 3:5. Den fulle utfoldelse av lovløshet vil den lovløse Antikrist stå for: "Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud". 2.Tess. 2:4. Den lovlydige Kristus vil gjøre ende på den lovløse Antkrist med bare et åndepust. 2.Tess. 2:8. Samtidig vil Kristus sende ut engler så de lovløse blir utryddet fra jorden. Matt. 13:41. Ingen som driver med lovløshet skal arve Guds rike, når det opprettes synlig på jorden. 1.Kor. 6:9. Matt. 7:23.