Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Nådens husholdning

         Av Charles Hansen 2006

Guds handlemåte med menneskene ble forandret da Jesus Kristus hadde fullført sin gjerning på jorden. Som en bekreftelse på dette satte han seg ved Guds høyre hånd i himmelen. En ny skapning hadde da sett dagens lys, menigheten. 2.Kor. 5:17. Fra Abraham til Kristus besto menneskeheten av to grupper: Jøder og hedninger. Ef. 2:11-12. I den tid som nå er, består menneskeheten av tre grupper: Jøder, hedninger og Guds menighet. 1.Kor. 10:32. 

  Palmestaden Jeriko

Under Jesu jordeliv var menigheten ikke en virkelighet. For Jesus omtalte den som noe fremtidig: "På denne klippe vil jeg bygge min menighet". Matt. 16:18.
Menigheten blir omtalt som Kristi legeme. Ef. 1:22-23. Jesu jordiske legeme ble dannet, født og salvet. Slik er det også med Kristi menighetslegeme. Det ble dannet ved Jesu kors. Ef. 2:15-16. Det ble født ved Jesu oppstandelse. Ef. 2:5. Og Kristi legeme ble salvet ved åndsutgytelsen på pinsedagen. Apg.
1:5. 2:33. 

Med påskens og pinsens hendelser brøt en ny husholdning fram. Av den grunn kan apostelen Peter bruke uttrykket "i begynnelsen" om da Den Hellige Ånd falt på dem. Apg. 11:15. Fra da av begynte Herren "å ta ut av hedningene et folk for sitt navn". Apg. 15:14. Israel som folk hadde jo forkastet Jesus som Messias, da han kom første gang. Joh. 1:11. Dette førte til Israels adspredelse blant alle folkeslag. Luk. 21:24. Men også til at en delvis og midlertidig forherdelse kom over Israel. Rom. 11:25. Så selv om de første kristne var jøder, så er jødene en minioritet blant de som er
innlemmet i menigheten. Rom. 11:12. Den store majoritet av de som tilhører Guds menighet er hedninger. Rom. 11:25. Men i Kristi legeme som er menigheten, er jøder og hedninger forenet til ett. Gal. 3:28. De er altså likeverdige medlemmer, så apostelen Paulus kan si: "Hedningene er 
medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet". Ef. 3:6.

Det er nettopp ved evangeliets forkynnelse at Gud kaller ut sin menighet i denne tid. Mark. 16:15. Ordet menighet i den greske grunntekst betyr forsamling av de som er utkalt. De som utgjør menigheten er frelst på samme grunnlag. Om forholdet mellom jøder og hedninger, kunne derfor apostelen Peter si: "Vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de". Apg. 15:11. I den nåværende husholdning åpenbarer Gud først og fremst sin nåde. Paulus kan si i Tit. 2:11: "Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker". 

Det var nåde å få også i de tidligere husholdninger. 1.Mos. 6:8. 2.Mos. 25:17-22. Men med Kristi komme i kjød til verden kom nådens fylde hit. Joh. 1:14.17. Denne nåden er blitt opphøyet til tronen sammen med Kristus. Jesus sitter derfor i dag på "nådens trone". Hebr. 4:16. Det betyr at Gud lar nåden være det rådende prinsipp i denne tid. "Likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre". Rom. 5:21. Sannelig kan apostelen utbryte: "Se, nå er nådens tid"! 2.Kor. 6:2. Prøven som menneskene blir satt på i nådens tid, er omtalt i Joh. 3:16: "For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes,
men ha evig liv". Alle som tror på Jesus Kristus kommer inn "under nåden". Rom.6:14. Det innebærer å få den høye posisjonen som Paulus beskriver i Ef. 2:6 : "Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus". Det var spesielt apostelen Paulus som ble opplyst av Herrenom betydningen av "husholdningen med den Guds nåde". Ef. 3:2. Men også andre hellige apostler og profeter fikk åpenbaring om dette. Ef. 3:5. At nådens husholdning begynte før betydningen av den til fulle ble avslørt, var forutsagt av Jesus: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten". Joh. 16:12-13.

Som synlige tegn på at en har del i Guds nåde, har Herren befalt dåp og nattverd for denne tid. Matt. 28:18-20. Luk. 22:19-20. Dåpen er et vitnesbyrd om vår forening med Kristus. Rom. 6:3-5. Og nattverden er et vitnesbyrd om vårt samfunn med Kristus. 1.Kor. 10:16. Nådens husholdning vil bli avsluttet med dom som de foregående husholdninger. Denne dommens tid er beskrevet i Johannes' åpenbaring kap. 6 - 19. Den vil vare i sju år. Dan. 9:27. Hensikten med denne perioden er å prøve dem som bor på jorden. Åp. 3:10. Det vil da bli holdt rettergang både med jøder og hedninger. Rom. 2:5-10. 

I den levende Guds menighet der jøder og hedninger er forenet til ett, er det gitt løfte om å bli fridd "fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden". Åp. 3:10. Nådens husholdning har til nå vart i snart to tusen år. Den begynte ved Jesu kors og vil få sin ende ved Jesu bortrykkelse av sin menighet. 1.Kor. 1:8.