Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Jøder og arabere i et profetisk lys

 

 Skriv ut artikkelen i PDF-->

Midtøsten er en region med mange konflikter. Ofte hører vi om den mellom Israel og araberne. Kan det likevel finnes et håp for denne konfliktfylte region? Ja sier Guds Ord! Per Braaten tar oss med på en spennende reise i bibelens profetier, som viser; En strålende fremtid for Midtøsten!
 
Abrahams livshistorie er en lærerik anskuelsesundervisning om hvordan Gud kaller, leder og oppdrar sine barn. Han er alle troendes far.
Gud hadde i nåde kalt og ført Abraham fra Ur i Kaldea til Kanaans land. Abraham og hans hustru Sara var på den tid barnløse, men Abraham fikk et klart løfte om at dette landet skulle han og hans ætt få i eie til evig tid. Det var i seg selv en guddommelig garanti for at Abraham og Sara måtte få en sønn som kunne føre slekten videre.
Men ingen ting skjedde. Etter lang ventetid så Abraham ingen annen mulighet enn at en av hans mest betrodde tjenere - Elieser - skulle bli arving. Men Gud hadde en annen plan.
 
Tålmodighetens lekse
 Årene gikk, og Gud var taus. Det var som om Gud hadde glemt sitt løfte; eller at tiden var i ferd med å utløpe. Abraham var nå blitt 85 år og Sara 75. Og hvem kunne vel da vente å få barn?
I ren desperasjon - nærmest som et fortvilet forsøk på å redde Guds ære i forhold til det løfte han hadde gitt - tok Sara saken i egne hender. Hun mente tydeligvis det var nødvendig å "hjelpe" Gud. Derfor valgte hun å gi sin egyptiske trellkvinne Hagar som medhustru til Abraham. Hun håpet da at hun - som en slags surrogatmor - kunne føde dem en sønn. Dette var et alvorlig feilgrep og en kjødelig nødløsning i vantro. På denne måte brakte hun seg selv i konflikt med Guds hellige vilje og plan. Og Abraham ble i all sin fromhet revet med i dette risikable foretagende. Sara rådet Abraham til å gå inn til Hagar i den hensikt å få barn med henne. Og han adlød. Det skulle Abraham aldri ha gjort.

Guds løfter står fast i enhver situasjon. Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? 4.Mos.23,19.
Alle Guds barn må lære å vente på "Guds time". Tålmodighetens lekse er en viktig del av troens pensum. Ta aldri i kjødelig iver - saken i egne hender! Den som tror, haster ikke. Jes.28,16b.
Den egyptiske trellkvinne Hagar ble med barn og fødte Ismael. Og som et profetisk ord talte Gud og sa: Han skal bli et vill-esel av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre. 1.Mos.16,12. Og slik har det senere vært. Det er historiens bekreftende vitnesbyrd. Ismael ble det kjødelige opphav og den naturlige stamfar til hele den arabiske verden.
 

Bilde: Abram beundrer Ismael, sønn av Hagar. Den nedre delen av Sarai-kjole krever ny berøring.
 
Rike løfter til Ismael
I sin uransakelige visdom ga Gud rike løfter også til Ismael, som var halvt jøde. Han skulle bli far til tolv sønner som alle skulle bli høvdinger. Ismael ble lovet en overmåte tallrik ætt og han skulle bli et stort folk. 1.Mos.17,20. Men noe løfte om å arve landet fikk han ikke.
Etter at Ismael var født skulle det enda gå fjorten lange år før Gud grep inn, men da - endelig - ble løftessønnen Isak født. Da hadde Abraham nådd den høye alder av 100 år og Sara 90. I strid med all menneskelig fornuft og alle biologiske naturlover oppfylte Gud sitt løfte som han hadde gitt Abraham 25 år tidligere. Herren våker over sitt ord og gjør som han har sagt - når hans tid er inne!
 
Langvarig strid
Gjennom hele historien har etterkommerne av Ismael og Isak -arabere og jøder som folk betraktet- levd i strid med hverandre, selv om det har vært mange lysende individuelle unntak. Og slik er det fremdeles. Den rådende konflikt i Midt-Østen mellom Israel og de omkringliggende arabiske og muslimske nabofolk har dype røtter. Og den er av gammel dato.

Mange velmente fredsprosesser er blitt forsøkt, men uten varig resultat. Dyktige diplomater har satt seg ved forhandlingsbordet og politiske avtaler er blitt skissert, og noen ganger under-tegnet, men konflikten synes å være like fastlåst. Jerusalem har mer og mer blitt en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring, og denne eldgamle by er nå en løftestein for verdens ledende nasjoner. Mange ærgjerrige statsledere har tatt mål av seg til å flytte på denne blytunge stein, som er til forargelse for så mange, men de har fått "ryggsmerter" alle sammen! Jerusalem vil i endetiden bli midtpunktet for en uløselig konflikt som i økende grad vil true verdensfreden.

Kristus bringer varig fred                                                                                                                                                                                                            Det er bare den oppstandne og herliggjorte Kristus som kan bringe varig fred til Israel, arabere, muslimer og verden forøvrig. Og grunnlaget for denne fred ble lagt på Golgata for 2000 år siden. gir oss en strålende og trøsterik undervisning om dette i Efes.2,11-22. Han taler her om det fiendskap som råder, ikke bare mellom jøder og arabere, men mellom jøder og hedninger bredt forstått. Han bruker da Templet i Jerusalem  som en illustrasjon for å klargjøre hva han har på hjerte. Her fantes et fysisk gjerde som markerte et skarpt skille mellom jøder og hedninger, inkludert også arabere. Kun jøder hadde adgang til det området som ble kalt "forgården", mens folk fra andre nasjoner bare hadde tillatelse til å oppholde seg i "hedningenes forgård". Dette var et spesielt område for alle dem som ikke var omskåret etter jødisk skikk. Å passere denne grense var for en hedning forbundet med trussel om dødsstraff. Så dypt stakk fiendskapet!

Men på Golgatahøyden utenfor Jerusalem ble forsoningens kors reist. Og relatert til denne artikkel - også forsoning mellom Isak og Ismael, jøder og arabere. Paulus skrev: Jesus er vår fred, han som gjorde de to - jøde og hedning (araber) - til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiends-kapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge ved korset, for der drepte han fiendskapet.
Ved dette blodbestenkte kors blir i dag både jøder og arabere frelst. Her blir de forlikt med Gud og med hverandre. Her får de begge, ved tro, syndenes forlatelse; og de blir begge tilregnet Guds rettferdighet i Kristus. Og både jøder og arabere blir oppreist til nye skapninger i Kristus. De får et nytt hjerte og et nytt sinn. Og gjennom Kristus får de begge adgang til den samme Far i himmelen i én Ånd. Og hvordan kan de da fortsette å hate hverandre? Det er noe av dette som kommer synlig til uttrykk i Israel i dag blant frelste jøder og arabere som lever sammen i Guds fred, som et profetisk forspill på det som senere skal komme!
 
Israel har fortsatt en rolle
Men dette betyr ikke at Kristi blodkjøpte Menighet - Lammets brud - har overtatt Israels profetiske rolle i den videre utfoldelse av Guds frelsesplan. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Langt derifra! Israel som folk har enda ikke fullført sin oppgave. Alle de pakter som Gud i sin frie vilje har opprettet med Israel, vil i hele sin fylde bli oppfylt i det kommende Messianske Fredsrike. Og dette vil bli til velsignelse for alle jordens folk.
 
Fredshåp i Midtøsten
Verden i dag er full av uløste konflikter, og vi hører daglig om krigens redsler, avskyelige terrorhandlinger og ny blods-utgytelse. Vi nærmer oss et klimaks, og mange spør: Vil det noen gang bli varig fred mellom Israel og den arabiske verden? Og vil de arabiske folk selv lære å leve i fred med hverandre? Vil det bli fred på jorden? Ingen vet! Aller minst dagens travle journalister.
Men Gud har en vei. Og han sier:
Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Jes.46,9-10.
 
Den profetiske Ånd er høyt hevet over alle politiske beslutninger og menneskelige analyser. Den Allmektige har allerede fattet sine rådslutninger. Framtiden er i hans hender. Og enten de store statsledere og militære generaler tror det eller ikke, står det slik skrevet i De hellige «orakler» - Bibelen - om det framtidige forhold mellom Israel og den arabiske verden: - Herren skal slå Egypt. Han skal slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og han skal bønnhøre dem og lege dem. På den tiden skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På den tiden skal Israel være den tredje med Egypt og Assyria, en velsignelse midt på jorden, fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk Egypt og  mine henders verk Assyria og min  arv Israel! Jes.19,22-25.
  
Vi går spennende tider i møte!