Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds hemmelighet blir fullbyrdet

                Av Charles Hansen 2010

Johannes´ åpenbaring gir en grundig beskrivelse av hvordan denne tidsalder får sin ende. Åp. 6:1-19:21. På Oljeberget var Johannes blant dem som spurte om hvordan det hele skulle fullbyrdes. Mark. 13:1-4. I sin endetidstale forutsa Jesus så endetidsbegivenhetene. Matt. 24:1-25:46. På Patmos fikk Johannes siden en repetisjon av dette i tegns form. Åp. 1:1-2. I den forbindelse heter det i Åp. 10:7: "I de dager når den sjuende engelens røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal også Guds hemmelighet bli fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere profetene".

Vi ser ned fra Golan mot Yarmukdalen, som er grensen mellom Israel og Jordan. Foto: Sindre Sørbøe Sørhus

Den forrige tidsalder fikk sin ende ved ved vannflommen på Noahs tid. 2.Pet. 3:6. Vannflommen var en Guds dom over ondskapen som da hadde kulminert. 1.Mos. 6:5-7. Men Gud kom også med et løfte til dem som gikk inn i den nåværende tidsalder: "Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden. Og Gud sa: Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider: Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden". 1.Mos. 9:11-13. 

På Patmos får Johannes se regnbuen i forbindelse med den nåværende tidsalders ende: "Og jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky, og regnbuen var over hans hode. Hans ansikt var som solen, og hans føtter som ildsøyler". Åp. 10:1. Kristus som ellers i Åpenbaringsboken omtales i løvens og lammets skikkelse, omtales her i engelens skikkelse. Åp. 5:5-6. 10:1-11. Kristus i engelens skikkelse finner vi også omtalt i GT. Hos. 12:4-5. Mal. 3:1. Gud har bestemt at hans Sønn skal være dommer ved tidsalderens ende. Apg. 10:42. 17:31. I den nåværende onde tidsalder har mange hatt samme reaksjon som Asaf hadde i sin tid: "Jeg ble harm over de hovmodige, da jeg så det gikk de ugudelige vel". Salm. 73:3. 

Men seeren Asaf fikk etterhvert falle til ro når det gjaldt dette: "Jeg tenkte etter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på hvordan det går dem til slutt". Salm. 73:16-17. Det er nettopp en avsløring av hvordan Gud tar et oppgjør med ugudeligheten og urettferdigheten i verden, som kunngjøres for oss i Åpenbaringsboken. Vi får høre om en forseglet bokrull med sju segl som Gud har i sin høyre hånd. Åp. 5:1. Bare Kristus er verdig til å bryte disse seglene og dermed åpne bokens innhold. Åp. 5:2-5. Når det sjuende seglet brytes, vil sju engler begynne å blåse i sju domsbasuner. Åp. 8:1-2. Når den sjuende basunen lyder, vil det utløse de sju siste plager på jorden. Åp. 15:1. 

Disse plagene vil innebære at de sju Guds vredesskåler blir tømt ut på jorden. Åp. 16:1. Hvordan Guds vrede blir fullbyrdet på jorden, synes å være innholdet i den lille åpne boken som Johannes mottok fra Kristus og som han siden slukte. Åp. 10:2. 8-11. Ondskapen vil i endetiden kulminere med den sataniske treenighet. Åp. 16:13. Satan vil da kastes ned fra lufthimmelen til jorden. Åp. 12:9. Og Antikrist og den falske profet vil da stige opp fra avgrunnen til jorden. Åp. 13:1-18. Men disse tre vil få liten tid på seg. Åp. 12:12. Så vil de sju siste plager gjøre en ende på deres makt. Åp. 16:1-21. At endetiden ville innebære både en trengselstid og en dommens tid, var avdekket allerede i GT. Jer. 30:7. Esek. 30:3. Men det er først Johannes på Patmos som får avslørt hvordan Herrens vredes dag får sin avslutning. Åp. 10:7. Domshandlingene som vil finne sted, vil være rettferdige. Åp. 15:4. 16:5. Satan vil bli fengslet i avgrunnen og Antikrist og den falske profet vil bli kastet levende i ildsjøen. Åp. 20:2-3. 19:20. Verden vil da bli vitne til en maktovertagelse. Apostelen fikk se at Kristus "satte den høyre foten på havet og den venstre på jorden". Åp. 10:2. Han som Gud har innsatt som arving til alle ting, er det som da handler på Guds oppfordring: "Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie". Salm. 2:8. Resultatet av dette blir: "Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet". Åp. 11:15. Det har da skjedd at den nåværende tidsalder har fått sin ende, og at den kommende tidsalder har begynt. Åp. 16:17.