Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds hemmelighet, Kristus

             Av Charles Hansen 2007

Mye sies om Kristus i GT. Vi får der høre om hans fødsel i Betlehem og hans virke i Galilea. Mika 5:1. Jes. 9:1-2. Der omtales både Kristi vesen og hans velgjerninger. Jes. 42:2. 35:4-6. Hvordan Kristus skal gjøre inntog i Jerusalem og hvordan han skal bli verdsatt, omtales i henholdsvis i Sak. 9:9 og Sak. 11:13. 

 Jeusalem by night. by night.

David taler om Kristi lidelser i Salm. 22:17 og Daniel får høre om Kristi død i Dan. 9:26. Og Kristi oppstandelse og hans himmelfart taler Salmenes bok om. Salm. 16:10. 110:1. Selv Kristi guddommelighet og hans menneskelighet blir avslørt for oss av profeten Jesaja, når han sier: 
"Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste".   Jes. 9:6. 

Når Messias blir omtalt i GT, får vi både høre om hans fornedrelse og hansopphøyelse. Rabbinerne fikk problemer med å forene disse to sider av       Messias´gjerning. I den babylonske Talmud hører en derfor om to Messiasskikkelser: Messias ben Josef og Messias ben David.
Men for apostelen Peter ble det åpenbart at det bare er én sann Messias. Til Jesus fra Nasaret kunnehan derfor si: "Du er Messias, den levende Guds Sønn". Matt. 16:16. Den lidende Messias og den herskende Messias var samme person. Peter kunne derfor skrive om "Kristi lidelser og herligheten deretter". 1.Pet. 1:11. 

Men det er apostelen Paulus i Kolosserbrevet som taler om å "nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, som er Kristus". Kol. 2:2. Paulus hadde jo fått et spesielt forvalteroppdrag av Gud: "Å fullføre Guds ord". Kol. 1:25. Det innebar også å fullføre Skriftens  åpenbaring av hvem Kristus er. Det falt naturlig å gjøre det i brev nettopp til de troendei Kolossæ. For i Kolossæ hadde denne vranglæren trengt inn at en trengte å søke englene i himmelrommet, for å erfare Guds fylde. Slik vranglære førte til ren engledyrkelse. Kol. 2:18. Det var dypest sett en forringelse av Kristi posisjon. Hvilken posisjon Kristus egentlig har, er det apostelen Paulus avslører som Guds hemmelighet for oss. Kol. 2:2. Kristi posisjon i forhold til Gud Fader er denne: "Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning". Kol. 1:15. 

Jesus Kristus uttrykker altså Gud fullt ut. Av den grunn kunne Jesus si: "Den som har sett meg, har sett Faderen". Joh.14:9. I forhold til skapningen må det sies om Kristus: "I ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham". Kol. 1:16. Som skaperen selv står altså Kristus over det skapte: "Han er før alle ting, og alt består ved ham". Kol. 1:17. I Jesus Kristus har vi med en person å gjøre som er til
evig tid. Hebr. 13:8. Derfor brukte han selv Guds navn Jeg er ved en rekke anledninger. Joh. 8:12.58.

Englene kan dermed ikke sidestilles med Kristus, som vranglærerne hevdet. Nei, Kristus er "hodet for enhver makt og myndighet", Kol. 2:10, slår Paulus fast. Og når det gjelder de falne engler, så har Kristus beseiret dem på korset. Kol. 2:15. Kristi posisjon i forhold til menigheten er at han både er dens
opphav og dens hode. Kol. 1:18. Kristus er ett med sitt legeme som er menigheten, og han utfolder seg gjennom den. Kol. 1:18.24. Kristi menighet er blitt til ved Kristi forsoningsverk. På korset var Jesus Kristus forsoneren. "Han gjorde fred ved blodet på hans kors", Kol. 1:20, kan apostelen slå fast. For å kunne dø denne forsoningsdøden, måtte Kristus bli menneske. Hebr. 2:14. Men om Kristus steg ned fra himmelen og ga avkall på å være i Guds skikkelse, så ga han ikke avkall på å være Gud. Fil. 2:6-7. 

Under sitt jordeliv var Jesus Kristus "Gud åpenbart i kjød". 1.Tim. 3:16. Om Jesus vandret omkring i tjenerskikkelsen, så var han likevel Herren. Luk. 2:11. I Kol. 1:19 uttrykker Paulus det slik: "Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham". Nå er Kristus blitt opphøyet til himmelen. Men han har ikke opphørt å være menneske. I Kol. 2:9 heter det om Kristus: "I ham bor hele guddommens fylde legemlig". Guds hemmelighet som blir avdekket av Guds Ånd, er altså at Jesus Kristus i èn person er fullt ut Gud og fullt ut menneske. Rom. 1:3-4. 9:5. Jesus Kristus er både Guds Sønn og Menneskesønnen.  Matt. 16:13.16. Ingen er derfor bedre egnet til å være mellommann mellom Gud og mennesker enn Jesus Kristus. 1.Tim. 2:5. Han forstår begge parter fullt ut. Matt. 11:27. Hebr. 4:15.

Denne Jesus som har hele guddommens fylde, er det menneskene trenger. "I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede", konstaterer apostelen i Kol. 2:3. Ved å søke denne Jesus blir rikdommene i ham avslørt for oss. Derfor kommer Paulus med oppfordringen: "Søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd". Kol. 3:1. Da blir en kjent med ham som er Guds hemmelighet. Fil. 3:10