Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Guds ord - Brevene I NT

Av Charles Hansen

 Getsemane have i Jerusalem

Brevene omfatter mye av stoffet i NT. Av de 27 bøker i NT er det hele 21 brev. 13 av disse brevene har apostelen Paulus som avsender. 1 av dem, Hebreerbrevet ,er stilet til troende i Jerusalem. Og 7 av brevene er alminnelige brev. Brevene har som regel antikkens form med avsender, adressat og hilsen nevnt først, og så en hilsen til slutt. Paulus dikterte sine brev, men pleide å avslutte med sin egen håndskrift. Rom.16:22. 1.Kor. 16:21. Mens evangeliene og Apostlenes gjerninger beskriver historiske fakta om henholdsvis Jesu og menighetens virke, så understreker brevene betydningen av Jesu gjerning.

Paulus’ brev kan deles inn i fire hovedgrupper:

1. Apostelens eldste brev: 1. og 2. Tessalonikerbrev.

2. Apostelens fire hovedbrev eller kampbrev: Galaterbrevet, 1. Korinterbrev, 2. Korinterbrev og Romerbrevet.

3. Apostelens fire fangenskapsbrev fra hans første fangenskap i Roma: Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filemonbrevet og Filipperbrevet.

4. Apostelens tre pastoralbrev: 1. Timoteusbrev, Titusbrevet og 2. Timoteusbrev.

Hebreerbrevet står i særklasse blant brevene både når det gjelder innhold og form. Det er nærmest skrevet som en preken. De alminnelige brev utgjør en egen brevgruppe bestående av disse sju brev: Jakobs brev, Peters første brev, Peters andre brev, Johannes’ første brev, Johannes’ andre brev, Johannes’ tredje brev og Judas’ brev. Disse har en mer almen adresse og understreker mer etikken enn det rent læremessige.

I Paulus’ to eldste brev handler det hovedsakelig om Jesu gjenkomst. Nøkkelordet i 1. Tessalonikerbrev er: «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud , og vente på hans Sønn fra himlene». 1.Tess.1:9-10. Og i 2. Tessalonikerbrev er nøkkelordet: «La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her». 2.Tess.2:2.

I Paulus’ fire hovedbrev handler det hovedsakelig om lov og nåde. Nøkkelordet i Galaterbrevet er: «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk». Gal.5:1. Nøkkelordet i 1. Korinterbrev er: «Jeg ville ikke vite av noe annet blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet». 1.Kor. 2:2. Nøkkelordet i 2.Korinterbrev er: «Da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet». 2. Kor. 4:1. Og i Romerbrevet er nøkkelordet: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro». Rom.1:16-17.

I Paulus’ fire fangenskapsbrev handler det hovedsakelig om menighetens enhet i Kristus. Nøkkelordet i Efeserbrevet er: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus». Ef.1:3. Nøkkelordet i Kolosserbrevet er: «Han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste». Kol.1:18. Nøkkelordet i Filemonbrevet er: «Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv»! Filem. v.17. Og nøkkelordet i Filipperbrevet er: «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere»! Fil.4:4.

I Paulus’ tre pastoralbrev handler det hovedsakelig om menighetsliv og menighetsordning. Nøkkelordet i 1.Timoteusbrev er: «Du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll». 1.Tim. 3:15. Nøkkelordet i Titusbrevet er: «Tal du slik det sømmer seg for den sunne lære». Tit. 2:1.Og i Paulus’ avskjedsbrev 2.Timoteusbrev er nøkkelordet: «Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide». 2.Tim.4:2.

I Hebreerbrevet tales det hovedsakelig om Jesus Kristus som den store yppersteprest. Nøkkelordet i dette brevet er: «Nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, likesom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter». Hebr. 8:6.

I de sju alminnelige brev tales det hovedsakelig om det praktiske kristenliv.

Nøkkelordet i Jakobs brev er: «Likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger». Jak. 2:26.

Nøkkelordet i Peters første brev er: «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart». 1.Pet. 4:13.

Nøkkelordet i Peters andre brev er: «Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble». 2.Pet. 1:10.

Nøkkelordet i Johannes’ første brev er: «Dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd». 1.Joh. 1:7.

Nøkkelordet i Johannes’ andre brev er: «Dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud». 2.Joh. v.6.

Nøkkelordet i Johannes’ tredje brev er: «Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten». 3.Joh. v.4.

Og nøkkelordet i Judas’ brev er: «Å formane dere til å stride for den tro som èn gang for alle er blitt overgitt til de hellige». Jud. v.3.

Denne brevlitteraturen i NT er guddommelig inspirert. Apostelen Paulus sammenfatter det med å si: «Dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord». 1.Kor. 2:13.