Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Hemmeligheten om menighetens forvandling

                  Av Charles Hansen 2008

I sin avskjedstale til disiplene ga Jesus løfte om å hente dem: "Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er". Joh. 14:2-3. Men Jesus sa ikke hvordan han skulle hente dem. Det var det apostelen Paulus som fikk åpenbart: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet". 1.Kor. 15:51-52. 

Aquadukten i Cesarea ved havet. Foto: Eiliv Didriksen.

Sannheten om Kristi gjenkomst var ingen hemmelighet i GT. I Sak. 8:3 heter det: Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem". Sannheten om de dødes oppstandelse var heller ingen hemmelighet i GT. I Dan. 12:2 heter det: "De mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky". Denne hemmeligheten som apostelen avslører for korinterne, innebærer at en bestemt skare fra en bestemt tid skal forvandles så den ikke lenger er på jorden, men i himmelen. Denne skaren er Kristi menighet. Den er en ny skapning som av Gud er blitt plassert i Kristus Jesus. 1.Kor. 1:30. 2.Kor. 5:17. Kristi menighet består av både jøder og hedninger som er gjort til ett i Kristus. 1.Kor. 12:13. Denne skaren blir kalt ut til frelse ved evangeliets forkynnelse under nådens tid. 2.Kor. 6:2. Menigheten ble nemlig til som følge av Jesu død og oppstandelse. Ef. 2:5.14-16. 

Menigheten får sin ende i denne verden ved at Kristus kommer igjen og henter den. 1.Kor. 1:8. Da er Kristi menighet blitt fulltallig. Rom. 11:25. Derfor kan apostelen slå fast: "Vi skal alle bli forvandlet". 1.Kor.
15:51. Selv de kjødelige kristne i Korint fikk altså løfte om å få del i denne forvandlingen. 1.Kor. 3:1. Dette forteller at rettferdiggjørelsen er basis for å få del i menighetens forvandling. Noe Paulus understreker klart i Gal. 5:5: "I Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om". Som Adam fikk sin like i Eva, slik skal Kristus få sin like i menigheten. 1.Mos. 2:18-24. Dette var apostelen Johannes viss om: "Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er". 1.Joh. 3:2. 
Mens helliggjørelsen fører til at vi ligner Kristus, så vil herliggjørelsen føre til at vi blir helt lik Kristus. 2.Kor. 3:18. Fil. 3:21. Menighetens herlige forvandling beskrives nærmere av Paulus i 1.Tess. 4:16-17: "Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren". Da Lasarus ble kalt ut av graven, lød et kommandorop fra Jesus. Joh. 11:43-44. Slik vil et nytt kommandorop lyde fra Jesus for å tømme gravene for kristne. Disse vil gjennom dette bli ikledd uforgjengelighet og får erfare oppstandelsen fra de døde. 1.Kor. 15:52-53. Fil. 3:21. Guds basun som lød til samling på pinsedagen, vil ved Jesu gjenkomst lyde til oppbrudd. Apg. 2:1-6. 4.Mos. 10:1-10. Da vil de dalevende kristne bli ikledd udødelighet. 1.Kor. 15:52-53. En samlet skare der døden er oppslukt av livet, vil så forlate jorden. 1.Kor. 15:54. En bortrykkelse av menigheten finner sted. Det er Guds veldige kraft som iverksetter dette. Fil. 3:21. Menighetens bortrykkelse blir en nødvendighet når Herren stiger ned fra himmelen. For da går Herren "ut fra sin bolig, for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning". Jes. 26:21. Da kan ikke menigheten være på jorden. For den har fått dette løftet: "Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus". 1.Tess. 5:9. 
Menighetens bortrykkelse var en sannhet som var skjult i GT. I GT finner vi bare forbilder på denne hendelsen. Enok ble bortrykket til Gud før vannflommen kom over jorden. 1.Mos. 5:24. Før Enok ble bortrykket "fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham". Hebr. 11:5. Når Paulus taler om menighetens bortrykkelse i 1.Tess. 4:13-18, så merker vi oss at han like før i brevet skriver: "Likesom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud". 1.Tess. 4:1. Lot ble også befridd før dommen rammet Sodoma og Gomorra. 2.Pet. 2:6-8. Vi merker oss at han blir kalt "den rettferdige Lot". 2.Pet. 2:7. Disse forbilder viser at det er en troende og rettferdig skare som skal opprykkes. Å bli rykket opp vil si å bli grepet, tatt med makt. Det antyder en plutselig utøvelse av Guds kraft. 1.Kor. 15:52. Dette resulterer i et møte mellom Kristus og menigheten i lufthimmelen. 1.Tess. 4:17. Der Satan nå har sitt hovedkvarter vil dette stevnemøte finne sted. Ef. 2:2. 
Forløsningens dag blir altså en triumfens dag for Kristi menighet. Ef. 4:30. 1.Kor. 15:57. Fra lufthimmelen vil så Kristus føre sin menighet til sin herlighetshimmel. 1.Tess. 4:17. Der i herligheten vil så Kristus fremstille den bortrykkede skaren som en fullkommen menighet. Ef. 5:27. Da får Kristus svar på det han ba om: "Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt". Joh. 17:24.