Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Samvittighetens husholdning

Av Charles Hansen 2005

Guds handlemåte med menneskene ble forandret ved syndefallet i Eden. Bakgrunnen var den forandring som skjedde med menneskene: "Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne." 1 Mos 3:7. Da måtte Gud konstatere: "Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt." 1 Mos 3:22. Under uskyldighetens husholdning hadde menneskene fått et ytre lys, skapelsens lys om en skaper. Rom 1:20. Nå fikk de også et indre lys, samvittighetens lys om hva som er rett og galt. Åpenbaringen som menneskene dermed fikk, omtales slik i Rom 2:15: "Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem". Denne indre domstol hadde menneskene også før fallet. Men ved fallet var det som samvittigheten ble vekket i dem. Uskyldighetens husholdning var dermed over. 

"Jesusbåten" på Museet i Nof Ginnosar ved Genesaretsjøen

Med bevissthet om sin skyld var samvittighetens husholdning begynt for menneskene. 1Mos 3:8-11. Samvittigheten er et fint indre instrument i mennesket. Med samvittigheten vet mennesket med seg selv hva som er moralsk forsvarlig. Paulus kan derfor si: "Når hedningene som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter". Rom 2:14-15. 

Også i dag har samvittigheten en viktig funksjon. 2 Kor 4:2. Men etter fallet i Eden satte Gud menneskene på prøve spesielt ved samvittighetens vitnesbyrd. Deres ansvar besto i å få en god samvittighet. Eller som det heter i Rom. 12:9: "Avsky det onde, hold fast ved det gode". Da måtte det gjøres opp for deres skyld. Det kunne bare skje ved et stedfortedende offer. Dette var hva Adam og Eva opplevde etter fallet. 1Mos 3:21. Hvordan nakenhetens skam ble fjernet for dem ved et blodig offer, kunne de siden fortelle sønnene Kain og Abel om. Men bare Abel tok konsekvensen av hva de fortalte om det stedfortredende offer. Det heter i Hebr 11:4: "Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver". Kain ble gående med sin dårlige samvittighet. Han utbrøt: "Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den". 1Mos 4:13. Kain kom ikke i tro fram for Gud på det blodige offerets grunn lik sin bror Abel. Isteden så dro han bort fra Gud og ble opptatt med rent materielle ting. 1 Mos 4:16-17. Det var mange som fulgte i Kains fotspor under samvittighetens husholdning og ble opptatt med synlige ting. 1 Mos 4:19-22. 

Når samvittighetens røst ble neglisjert, ble resultatet både mord, unaturlig kjærlighet og vold. 1 Mos 4:8. 6:2.11. Gud var rett og slett borte fra deres tanker. Rom 1:21. Da ble resultatet det vi leser i 1 Mos 6:5: "Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang".

Men det fantes unntak der Gud fikk vekket menneskenes samvittighet. Disse som lot seg vekke, påkalte så Herrens navn. 1 Mos 4:26. Et slikt lysende unntak var Enok. Han vandret med Gud i tre hundre år før han ble bortrykket. 1 Mos 5:22-24. Noah var også en som vandret med Gud under samvittig-
hetens husholdning. 1 Mos 6:9. Noah var samvittighetsfull da Gud befalte ham å bygge en ark. 1 Mos 6:14.22. Ved dette byggeprosjektet fikk Noah være med å forkynne for sine samtidige at det var mulighet for frelse. 2 Pet 2:5. Menneskene fikk da tid til å vende om. 1 Mos 6:3. 

Men det var bare åtte mennesker som benyttet seg av anledningen til å gå inn i arken. 1 Mos 7:13. 1 Pet 3:20. Redningsbåten som ble bygd var omtrent 150 m lang, 25 m bred og 15 m høy. 1 Mos 6:15. Den hadde bare én dør og den var helt vanntett, siden den var strøket innvendig og utvendig med bek. 1 Mos 6:16.14. Den som i tro tok imot Guds vitnesbyrd i de dager, gikk inn gjennom døren til arken. Joh 10:9. Denne samvittighetens husholdning ble avsluttet med dom. Dommen begynte med at "regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter". 1 Mos 7:12. Den fortsatte med at vannet steg og det ble stående høyt over jorden i 150 dager. 1 Mos 7:18.24. Guds vrede ble altså utøst over en domsmoden jord: "Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra mennesket til feet, krypet og fuglene under himmelen - de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken". 1 Mos 7:23. I vel ett år befant åtte mennesker sammen med alle slags dyr seg i denne treetasjes arken. 1 Mos 7:11. 8:14. Den andre husholdningen, samvittighetens husholdning, hadde vart fra Adams fall til Noah gikk inn i arken. Det var en periode på 1656 år. 1 Mos 5:1-29. 7:6.